--- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ ---

ผู้บริหาร

 

ดร.ปัญญา หาแก้ว 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 รองวณัฐ

นายวณัฐพงศ์  ทองคำ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

 

นายไพรัตน์ กลิ่นทับ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

E-service

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา พัฒนานวัตกร สู่องค์การนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ สู่องค์การนวัตกรรม

4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ โดยให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม โดยความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานอย่างเป็นระบบ

ข้อมูล : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เผยแพร่โดย : administrator View : 1193

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการเยี่ยมชม

เข้าใช้จาก IP : 3.81.89.248
Online อยู่ : 7
วันนี้ 52
เมื่อวานนี้ 114
เดือนนี้ 308
ปีนี้ 13,108
รวมทั้งหมด 13,108
Record: 1838 (26.11.2021)
( Counter 03-12-2021 )